Ustvarjanje, Solfeggio, Glasbena teorija, 17. - 19. maj 2019 

Mednarodno tekmovanje IMMCC – Ustvarjanje, Solfeggio in Glasbena teorija je namenjeno učencem, ki bi želeli svoje praktično in teoretično znanje, pridobljeno pri pouku na glasbeni šoli, umetniški gimnaziji in konservatoriju nadgraditi in se preizkusiti v kategorijah Solfeggio in Glasbena teorija. Kategorija Ustvarjanje pa nagovarja učence, da se s pridobljenim znanjem izrazijo na svoj, izviren način.  

 

IMMCC - Ustvarjanje, Solfeggio in Glasbena teorija je prvo tekmovanje, ki vključuje tudi področje Ustvarjanja. Z zavedanjem, da učence v prvi vrsti vzdrami zvok, preizkušanje zvoka in svojih lastnih ustvarjalnih poti želimo nagovoriti in spodbuditi k omenjeni dejavnosti v povezovanju s poustvarjalnostjo, ki so je učenci v izobraževalnem sistemu deležni. Spodbuditi želimo tudi povezovanje samih funkcionalnih znanj, ki jih učenci tekom šolanja pridobivajo pri skupinskem pouku Nauka o glasbi in Solfeggia, individualnem pouku ter ostalih oblikah pouka pri katerih v glasbenem izobraževanju sodelujejo. 

 

Kategorije 

I, II, III, IV, V in VI – USTVARJANJE. Vsak kandidat bo imel na voljo klavinovo, pianino ali klavir. S seboj si lahko prinese tudi svoj inštrument (tistega, ki se uči igrati). Kandidati kategorij I in II bodo za ustvarjanje imeli 60 minut časa, kandidati ostalih kategorij pa 90 minut. V prostoru bo kandidat sam. V prostor, kjer bo kandidat ustvarjal, ni dovoljeno prinašati mobilnih telefonov in drugih naprav  ter snemati ali fotografirati poteka tekmovanja. Strokovna žirija bo udeležence na podlagi izdelka razvrstila in podala opisno mnenje. Kandidati bodo imeli možnost svoj izdelek predstaviti na zaključnem koncertu. 

 

IaIIaIIIaIVaVa in VIa – SOLFEGGIO (prima vista izvajanje melodične, ritmične, parlato in intervalne vaje). Kandidatu v kategoriji Ia in IIa da intonacijo korepetitor ali si jo z glasbenimi vilicami da sam. Kandidat bo imel pred izvedbo možnost 3 minutne priprave. Kandidati v ostalih kategorijah si dajo intonacijo sami izključno z glasbenimi vilicami. Kategorija Solfeggio je koncertnega značaja s poslušalci. V dvorano, kjer bo potekalo tekmovanje, ni dovoljeno prinašati mobilnih telefonov in drugih naprav ter snemati ali fotografirati poteka tekmovanja. Strokovna žirija bo ocenjevala točnost intonacije, ritmično zanesljivost, občutek za metrum in muzikalne prvine v izvedenih vajah. 

 

IbIIbIIIbIVbVb in VIb – GLASBENA TEORIJA (pisni test). Kandidati v kategoriji Ib in IIb bodo imeli na voljo 45 minut, v kategorijah IIIb, IVb, Vb in VIb pa 60 minut. V primeru, da kandidat opravi pisni test predčasno, tiho počaka in prostor zapusti šele, ko poteče čas pisanja. V prostor, kjer bo potekalo tekmovanje, ni dovoljeno prinašanje mobilnih telefonov in drugih naprav ter snemati ali fotografirati poteka tekmovanja. Strokovna žirija bo kandidate razvrstila na podlagi zbranih točk pisnega testa. 

 

1. Stopnja - Nižja glasbena šola  

I, IaIb: učenci 1. in 2. razreda (rojeni 2009 ali mlajši) 

II, IIaIIb: učenci 3. in 4. razreda (rojeni 2008 ali mlajši) 

III, IIIaIIIb: učenci 5. in 6. razreda (rojeni 2006 ali mlajši) 

IV, IVaIVb: učenci Solfeggia I in II (rojeni 2004 ali mlajši) 

 

2.  Stopnja - Konservatorij in umetniška gimnazija 

V, VaVb: dijaki 1. in 2. letnika (rojeni 2002 ali mlajši) 

VI, VIaVIb: dijaki 3. in 4. letnika (rojeni 2000 ali mlajši) 

 

Ocenjevanje in nagrade 

90 – 100 točk: zlato priznanje 

80 – 90 točk: srebrno priznanje 

70 – 80 točk: bronasto priznanje 

70 in manj točk: priznanje za udeležbo 

 

Strokovna tričlanska mednarodna žirija bo izpostavila in nagradila najuspešnejše kandidate, ki bodo tekmovali na vseh treh področjih ter najobetavnejše udeležence v posamezni kategoriji. 

 

Propozicije 

 

I kategorija - Ustvarjanje

1. Nadaljuj melodijo v C-duru v 3/4 ali 4/4 taktovskem načinu z logičnim koncem na T.

2. Melodiji iz prve naloge dodaj in podpiši poljubno smiselno besedilo. 

Poljubna je uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe, …)  

 

Ia kategorija - Solfeggio 

Melodična vaja: v C-duru v violinskem ključu, 2/4 taktovski način.  

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do osmike, druga podelitev dobe in četrtinka s piko v obsegu c1 - c2. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Ritmična vaja: v 4/4 taktovskem načinu.  

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do osminke, druga podelitev dobe, četrtinka in polovinka s piko. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali trkanju dob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v C, G ali F duru v basovskem ključu v ¾ taktovskem načinu.  

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do osmike, druga podelitev dobe, četrtinka in polovinka s piko v obsegu c - f1. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

Ib kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: 1 in ½ tonov v violinskem in basovskem ključu od c – c3. Oktavne vrste c – c3 z zvišanimi in znižanimi toni v različnih notnih vrednostih. C, G in F-dur. Dopolnjevanje tonskih višin in notnih vrednosti v melodičnem (C, G ali F-dur) in ritmičnem nareku v 2/4 ali ¾ ali 4/4, v poštev pridejo vse notne vrednosti in pavze do šestnajstinke. Poznavanje osnovnih oznak za dinamiko in tempo. Slušno prepoznavanje instrumentov iz vseh šestih instrumentalnih družin (klavir, orgle, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, trobenta, tuba, prečna flavta, klarinet, saksofon, kitara, harfa, pavke, mali boben, ksilofon).  

Ritmični in melodični narek se narekuje dva krat po en takt. Tretjič se poveže z naslednjim taktom. Na začetku in koncu se zaigra cel narek. Celi in pol toni bodo zaigrani dva krat.  

 

II kategorija - Ustvarjanje

1. Uglasbi besedilo (uganka ali izštevanka) v 2/4 ali 3/8 taktovskem načinu, v poljubni tonaliteti z vsaj enim predznakom. Možen predtakt.

2. Dodaj spremljavo za en poljuben ritmični inštrument. Besedilo podpiši. 

Poljubna je uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe, …)  

 

IIa kategorija - Solfeggio 

Melodična vaja: v molih (vse oblike) do dveh predznakov v 6/8 taktovskem načinu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, z obsegom a – c2. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Ritmična vaja: v 4/4 taktovskem načinu.  

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, ritmična posebnost sinkopa in triola. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali trkanju dob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v tonalitetah (dur + vse oblike mola) do dveh predznakov v 3/2 taktovskem načinu v basovskem ključu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do osminke, četrtinka, polovinka in celinka s piko, v obsegu C – f1. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

IIb kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: vseh durovih lestvic z višaji in nižaji, vse oblike mola do štirih predznakov v obsegu od C – c3 z akordi na glavnih stopnjah, durov/melodični, molov, naravni in harmonični tetrakord, vseh intervalov do zv4 oz. zm5 navzgor in navzdol, durovega in molovega trozvoka navzgor in navzdol, zvečanega in zmanjšanega trozvoka navzgor. Transpozicija, dopolnjevanje tonskih višin in notnih vrednosti v melodičnem nareku (a, d, e, h, g-mol) v 6/8 taktovskem načinu in ritmičnem nareku v 4/4 taktovskem načinu. Slušno prepoznavanje vokalnih (otroški, mladinski, moški, ženski, mešani pevski zbor) in inštrumentalnih (orkester: simfonični, pihalni, godalni, orffov) zasedb. 

Ritmični in melodični narek se narekuje dvakrat po dva takta, tretjič se poveže z novima dvema. Na začetku in koncu se zaigra cel. Intervali in akordi bodo podani 1x razloženo-1x sozvočno-1x razloženo.  

 

III kategorija - Ustvarjanje

1. Na dani ritem, 8 taktov, v ¾ ali 6/8 taktovskem načinu napiši melodijo v katerikoli obliki poljubno izbrane molove tonalitete.

2. Temo ali motiv znanega (npr.2 ali 4 takte) skladatelja nadaljuj in razvij po svoje (npr.8 ali 16 taktov) 

Poljubna je uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe, …)  

 

IIIa kategorija  Solfeggio

Melodična vaja: v tonalitetah do 4 predznakov (dur in vse oblike mola) v 4/4 taktovskem načinu 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, ritmična posebnost triola in sinkopa, z obsegom g – e2 in menjalnimi ter prehajalnimi toni. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Ritmična vaja: v 5/8 taktovskem načinu  

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali tkanju dob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v tonalitetah (dur + vse oblike mola) do štirih predznakov v 6/8 taktovskem načinu 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, četrtinka in polovinka s piko, v obsegu C – c3, v violinskem in basovskem ključu. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

IIIb kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: vseh durovih in molovih lestvic po kvintnem krogu v obsegu C – c3, z akordi na glavnih stopnjah, vseh intervalov od prime do oktave navzgor in navzdol, durov, molov, zvečan in zmanjšan trozvok navzgor in navzdol, obrati vseh osnovnih trozvokov navzgor, D7 z obrnitvami navzgor. Transpozicija, dopolnjevanje tonskih višin in trajanj v ritmičnem nareku v 6/8 taktovskem načinu in melodičnem nareku (duri in moli do 4 predznakov) v 4/4 taktovskem načinu. Slušno prepoznavanje vokalnih (pevski zbori, solisti), inštrumentalnih (orkestri, solisti in komorne zasedbe) zasedb in jim določiti binar/ternar, dur/mol in tempo (oznake). 

Ritmični in melodični narek se narekuje dva krat po dva takta, tretjič se poveže z novima dvema. Na začetku in koncu se zaigra cel. Intervali, kvintakordi z obrnitvami in septakordi bodo podani 1x razloženo-1x sozvočno-1x razloženo.  

 

IV kategorija Ustvarjanje

1. Na dano temo (8 taktov) oblikuj dve variaciji. 

2. Harmoniziraj dano melodijo (8 taktov) v tonalitetah do dveh predznakov. Izhodišče so akordi in obrnitve na stopnjah v durovi in vseh treh molovih lestvicah, z akordičnim zapisom in z oznako stopenj – poljubno. 

Poljubna je uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe, …)  

 

IVa kategorija - Solfeggio 

Melodična vaja: v dorskem modusu v 4/4 taktovskem načinu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, z obsegom a – d2, ritmična posebnost triola in sinkopa. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Ritmična vaja: v mešanih osnovnih taktovskih načinih. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, ritmična posebnost sinkopa in triola. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali trkanju dob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v tonalitetah (dur + vse oblike mola) do štirih predznakov v 3/4 taktovskem načinu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, ritmična posebnost triola in sinkopa, v obsegu C – c3 v violinskem in basovskem ključu. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

IVb kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: vseh durovih in molovih lestvic po kvintnem krogu, modusov s karakternim intervalom, celotonsko in kromatično lestvico, vseh intervalov od prime do oktave navzgor in navzdol, durov, molov, zvečan, zmanjšan trozvok z obrnitvami navzgor in navzdol, dominantni septakord z obrnitvami navzgor, dv7, zvv7, mm7, mv7, zmzm7 in zmm7 navzgor v obsegu C-c3. Ritmični narek v 3/2 taktovskem načinu in melodični narek (dorski modus) v 4/4 taktovskem načinu. Slušno prepoznavanje: določiti solistični intrument, instrument ob spremljavi orkestra, pevski zbor, pevski zbor in orkester, komorne zasedbe (godalni kvartet, pihalni kvintet...) in jim določiti dur in/ali mol, binar in/ali ternar in tempo (oznake). 

Ritmični in melodični narek se narekuje dva krat po dva takta, tretjič se poveže z novima dvema. Na začetku in koncu se zaigra cel. Intervali, kvintakordi z obrnitvami in septakordi bodo podani 1x razloženo-1x sozvočno. Lestvice (relativno slušno prepoznavanje) bodo podane 2x navzgor in navzdol. 

 

V kategorija - Ustvarjanje

1. Izmed treh danih motivov si izberi enega in ga razvij v smiselno zaključeno celoto.

2. Harmoniziraj dano melodijo (8 taktov). Izhodišče so akordi in obrnitve na stopnjah v durovi in vseh treh molovih lestvicah z akordičnim zapisom in oznako stopenj – poljubno.  

Uporaba glasbenih oblik, dolžina kompozicije, uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe, …) je poljubna. 

 

Va kategorija - Solfeggio 

Melodična vaja: v eni izmed tonalitet kvintnega kroga v 6/8 taktovskem načinu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, z obsegom g – e2, s prehajalnimi in menjalnimi toni. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Intervalna vaja (petje 8 taktov). 

Ritmična vaja: v mešanih osnovnih taktovskih načinih. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, ritmična posebnost sinkopa, duola in triola. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali trkanju dob ob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v tonalitetah do petih predznakov v mešanih (5/8 ali 7/8) taktovskih načinih. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do šestnajstinke, triola, v obsegu C – f1. V violinskem in basovskem ključu. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

Vb kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: vseh durovih in molovih lestvic po kvintnem krogu, modusov, celotonsko in kromatično lestvico, vseh intervalov tudi zvečanih in zmanjšanih od prime do oktave navzgor in navzdol, durov, molov, zvečan, zmanjšan trozvok z obrnitvami navzgor in navzdol, dominantni septakord z obrnitvami navzgor in navzdol, dv7, mm7, mv7, zvv7, zmm7 in zmzm7 navzgor. Ritmični narek v 5/8 taktovskem načinu in melodični narek v 3/2 taktovskem načinu. Slušno prepoznavanje instrumentalnih in/ali vokalnih zasedb in jim določiti dur in/ali mol, binar in/ali ternar, tempo (oznake) in glasbeno zgodovinsko obdobje. 

Ritmični in melodični narek se narekuje dva krat po dva takta, tretjič se poveže z novima dvema. Na začetku in koncu se zaigra cel narek. Intervali, kvintakordi z obrnitvami in septakordi (ozka lega) bodo podani 1x razloženo - 1x sozvočno. Lestvice bodo zaigrane 2x navzgor in navzdol. 

 

VI kategorija  Ustvarjanje 

Izberi si eno od nalog in jo reši.

1. Izmed treh danih motivov si izberi enega in ga razvij v smiselno zaključeno celoto. Kompozicijo poljubno harmoniziraj.  

Uporaba glasbenih oblik, besedila, dolžina kompozicije, uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe…) je poljubna. 

 

ALI 

2. Izberi in oglej si sliko (fotografijo). Uglasbi jo. Uporabi ritmične, melodične in harmonične prvine.  

Uporaba glasbenih oblik, besedila, dolžina kompozicije, uporaba oznak (npr. za ponavljanje, dinamične in agogične spremembe…) je poljubna. 

 

VIa kategorija - Solfeggio 

Melodična vaja: v eni izmed tonalitet kvintnega kroga v 3/2 taktovskem načinu. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do osminke, ritmične posebnosti triola, sinkopa, menjalne alteracije in modulacija. Kandidat melodično vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob.  

Intervalna vaja (petje 8 taktov). 

Ritmična vaja: v mešanih taktovskih načinih. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do dvaintridesetinke, ritmična posebnost sinkopa, duola, triola in kvartola. Kandidat ritmično vajo izvaja ob taktiranju ali trkanju dob z zlogom po lastni izbiri. 

Parlato: v vseh tonalitetah v mešanih taktovskih načinih. 

V poštev pridejo notne vrednosti in pavze do dvaintridesetinke. Ritmične posebnosti sinkopa, triola, duola, kvartola. V violinskem, basovskem, tenorskem in altovskem ključu. Kandidat parlato vajo izvaja z imeni po lastnem izboru (solmizacija ali abeceda) ob taktiranju ali trkanju dob. 

 

VIb kategorija – Glasbena teorija 

Slušno in pisno poznavanje: vseh tonalitet po kvintnem krogu, modusov, celotonsko in kromatično lestvico, vseh intervalov tudi zvečanih in zmanjšanih od prime do decime navzgor in navzdol, durov, molov, zvečan, zmanjšan trozvok z obrnitvami navzgor in navzdol, dominantni septakord z obrnitvami navzgor in navzdol, dv7, mm7 z obrnitvami navzgor in navzdol, mv7, zv7, zmm7 in zmzm7 navzgor. Ritmični narek v 4/4 taktovskem načinu in dvoglasni melodični narek v 3/4 taktovskem načinu. Slušno prepoznavanje instrumentalne in/ali vokalne zasedbe in jim določiti dur in/ali mol, binar in/ali ternar, tempo in glasbeno zgodovinsko obdobje. 

Ritmični in melodični narek se narekuje dva krat po dva takta, tretjič se poveže z novima dvema. Na začetku in koncu se zaigra cel narek. Intervali, trozvoki z obrnitvami in septakordi bodo podani 2x sozvočno. Lestvice bodo podane 1x navzgor in navzdol.

 

Propozicije za disciplino Ustvarjanje, Solfeggio in Glasbena teorija sta oblikovala Nina Lorber, prof. in Tadej Kušar, prof. 

 _________________________________________________

 

Tekmovanje bo potekalo na Glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, Maribor

 

Prijava

Za prijavo na tekmovanje je potrebno izpolniti  SPLETNI PRIJAVNI OBRAZEC.

Poleg prijave je potrebno na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. poslati še naslednje priloge:

a) fotokopijo osebnega dokumenta,

b) potrdilo o plačilu kotizacije,

c) potrdilo o vpisu  (za kandidate 1. razredov  Nauka o glasbi v glasbeni šoli oz. za kandidate 1. letnikov  konservatorija ali umetniške gimnazije) ALI

lansko spričevalo, iz katerega je razviden letnik Nauka o glasbi oz. Solfeggia (vsi ostali kandidati).

 

Kotizacija

Posamezni kandidat lahko tekmuje na več področjih v kategoriji. Kotizacija za tekmovanje je:

- na enem področju v kategoriji 50 €,

- na dveh področjih v kategoriji 80 € in 

- na vseh treh področjih v kategoriji 120 €.

V primeru, da se prijavljeni kandidat ne udeleži tekmovanja, organizator ne vrača kotizacije. 

 

Rok prijave: 19.4.2019. 

Organizator bo do 6.5.2019 objavil urnik in razpored po področjih in kategorijah. 

 

Organizacijski odbor tekmovanja: Aleš Marčič, Nina Lorber, Tadej Kušar. 

 

Vse avdio in video pravice so pridržane s strani organizatorja.

 

Naslednje tekmovanje IMMCC – Ustvarjanje, Solfeggio, Glasbena teorija bo potekalo med 3. in 5. aprilom 2020.

 

Contacts

  • Phone:

    +386 590 92 401

  • E-Mail:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media